Hodnocení územních dopadů

Hodnocení územních dopadů (TIA; z angl. Territorial Impact Assessment) je soubor přístupů, který zjišťuje, jaké budou dopady projektů, politik či dotačních programů v různých územích a jak se tyto dopady budou v územích lišit. Již delší dobu je využíván zejména pro hodnocení dopadů sektorových politik EU a jejich programů na nadregionální úrovni. 

Obecné principy TIA spolu s prvky z dalších evaluačních přístupů se staly inspirací pro vytvoření nové Metodiky hodnocení územních dopadů intervencí či projektů, politik a dotačních titulů (dále jen "Metodika TIA") v českém prostředí. Doposud u nás hrály při rozhodování o realizaci rozvojových projektů klíčovou roli otázky „Co se postaví a jaké budou náklady?“. Je třeba si ale uvědomit, že vedle cílů jsou neméně důležité i vedlejší efekty projektů, které se mohou na našem území významně projevit.

Kladete si i Vy stále častěji otázku „Co a jak se v území promění, když se projekt zrealizuje?“ Nová Metodika TIA staví územní dopady do středu zájmu a Vy tak máte k dispozici univerzální hodnotící nástroj, který Vám nastíní všechna pro a proti. Díky Metodice TIA posoudíte, zda jsou Vaše prostředky vynakládány na takové projekty, které budou mít v území co největší efekt a získáte potřebné indicie ke konečnému rozhodnutí.

Hodnocení územních dopadů v této metodice respektuje různé územní podmínky (např. zda se jedná o periferii nebo metropolitní oblast), propojuje územní prvky a současně zohledňuje jedinečnost každého zásahu. Postupy jsou navíc částečně standardizovány, což Vám umožní objektivně porovnat dopady u podobných typů projektů se stejným účelem (např. v projektech za účelem zlepšení kvality vzdělávání v obci se budou porovnávat dopady rekonstrukce staré školy a dopady stavby nové školy na zelené louce).

Metodiku TIA lze využít v různých stádiích plánování a přípravy projektů. Primárně je určena pro předběžné hodnocení projektů již v době záměru, kdy se teprve zvažuje možnost realizace. Stejně tak je ale možné hodnotit projekt v pozdějších stádiích, například až po vypracování dokumentace pro stavební povolení nebo po zpracování rozpočtu projektu. Za určitých podmínek ji lze využít i pro hodnocení již zrealizovaných projektů a zpětně tak ověřit jejich skutečné územní dopady. 

Nová Metodika TIA stávající hodnocení projektů doplňuje a je třeba zdůraznit, že nenahrazuje další posuzovací procesy jako je SEA či EIA, ani projednávání územně plánovací dokumentace.

Hodnocení územních dopadů je dvoukolové. V prvním kole posuzujete významnost projektu, tedy zda se jedná o záměr, který má potenciál nějaké změny v území způsobit a je vhodné jej dále detailněji prozkoumat ve druhém kole. Hodnocení v prvním kole provádí zástupci a pracovníci, kteří se zabývají územním rozvojem nebo investicemi obce, města či kraje. Jednoduchým bodovým hodnocením se posuzují dopady na životní prostředí a několik socioekonomických sfér.

 

hodnoceni_uz_dopadu_obrazek.jpg

Druhé kolo se pak týká pouze projektů, u kterých byly stanoveny v prvním kole významnější dopady a je potřeba je detailně posoudit. Toto kolo již vyžaduje specializaci v jednotlivých tematických oblastech, a proto počítejte se zapojením odborníků.

Metodika TIA je určena všem, kdo se zabývají rozvojem nebo investicemi obce, města či kraje. Všem orgánům územní samosprávy (města a obce, ORP, kraje) či státní správy (ministerstva), a dále soukromým investorům, popř. organizacím z neziskové sféry, profesním sdružením a dalším subjektům, které se chtějí zapojit do hodnocení rozvojových projektů realizovaných na území jejich samosprávného celku (obce, města či kraje).