HODNOCENÍ
ÚZEMNÍCH DOPADŮ
PROJEKTOVÝCH
ZÁMĚRŮ

ilustrační ikona pro sekci hodnocení územích dopadů

1. KOLO HODNOCENÍ

Zjištění významnosti
územních dopadů

Více

2. KOLO HODNOCENÍ

Hodnocení územních
dopadů podle oblastí

Více

PODKLADY
K HODNOCENÍ

ilustrační ikona pro sekci hodnocení

Metodika

Více

Brožura

Více

Případové studie

Více

FAQ

ilustrační ikona pro nejčastější otázky

Pravděpodobnost výskytu, intenzita a velikost dotčeného území se může lišit v závislosti na životním cyklu projektu, tzn. v období realizace či v období po ukončení realizace projektu, bude bodování každého dopadu provedeno ještě v členění na období realizace projektu a období po ukončení realizace zvlášť – zohledněno v hodnotícím formuláři pro 2. kolo hodnocení. V případě, že bude výsledná hodnota za období realizace a období po ukončení realizace projektu odlišná, bude se posuzovat významnost dopadů u vyšší hodnoty bodového součtu.

Zvýší se pouze nepatrně. První kolo, by měla být schopna provést jakákoliv osoba zabývající se rozvojem či investicemi obce, města či kraje, přičemž v každé částí je detailní návod, jak jednotlivé kroky hodnocení provést.

Ve druhém kole se hodnocení ujímají úřadem vybraní specialisté na konkrétní oblasti (např. dopravní plánování, hodnocení dopadů na životní prostředí, socioekonomických jevů apod.)

Doposud se pro hodnocení projektů využívaly převážně studie proveditelnosti spolu s posouzením nákladů a přínosů (cost-benefit analýza; CBA). Tyto metody sice v obecné rovině hodnocení územních dopadů předpokládají, v praxi se však posouzení soustředí především na výslednou účinnost a finanční náročnost. Jinými slovy, hodnotitel si sám určuje dopady, kterými se v hodnocení bude zabývat. Výsledky takového posuzování tedy nemusí zahrnout takové územní dopady, které jsou špatně vyčíslitelné a z hlediska cílů projektu vedlejší, nicméně v území se mohou významně projevit.

Nová metodika je určena především pro hodnocení projektů veřejných výdajových programů. Zohledňuje různorodost území a jedinečnost zásahů. Umožňuje hodnotit širokou škálu dopadů a jejich významnost. Posuzuje projekty již ve fázi záměru, kdy odhaduje rozsah potenciálních dopadů a jejich závažnosti a dále nasměruje uživatele metodiky na to, v jakých oblastech a o čem konkrétně bude třeba pro další hodnocení získat informace.Umožňuje hodnotit projekty i po realizaci.

 

Těsnou blízkostí je zde myšleno ochranné pásmo území se zvláštním režimem ochrany. Podle Zákona o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.) je ochranné pásmo definováno v zakládací listině území se zvláštním režimem ochrany. Pokud se ochranné pásmo národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace nebo přírodní památky nevyhlásí, je jím území do vzdálenosti 50 m od hranic zvláště chráněného území.

Obsah a náležitosti návrhů zvláště chráněného území či jeho ochranného pásma nebo vymezení zón národního parku či chráněné krajinné oblasti stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem.