Pilotní akce TIA

 

Pilotní akce slouží k naplňování územních priorit strategického rámce „Územní agenda 2030“, který byl přijat na ministerském setkání v Lipsku v době německého předsednictví Radě EU 1. prosince 2020.

Česká republika plně podporovala přijetí Územní agendy 2030 a zahájila spolupráci s Polskem a zapojila se do pilotní akce týkající se posouzení územních dopadů sektorových politik (Territorial Impact Assessment).

V rámci této pilotní akce bude vypracována metodika pro posouzení dopadu odvětvových politik na rozvoj obcí a regionů, která bude následně testována na vybraných odvětvových politikách a regionech. Česká republika v rámci pilotní akce zapojí jeden z regionů, které Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ označuje jako hospodářsky a sociálně ohrožený. 

Jsme přesvědčeni, že ke snížení míry regionálních rozdílů a dosažení územní soudržnosti je nezbytné intenzivně pracovat na zohlednění územního rozměru v sektorových politikách. Jsme si vědomi, že aktuální ekonomický pokles může ještě zhoršit situaci v regionech, které jsou již nyní z ekonomického, či sociálního pohledu zaostávající.

Zohlednění potřeb zaostávajících regionů napříč sektorovými politikami proto považujeme za zásadní, neboť pouze holistický pohled na regionální rozvoj může dle našeho přesvědčení přinést reálné výsledky.

Věříme, že Územní agenda 2030 a na ní navázané pilotní akce mohou k žádoucí inovací veřejných politik směrem k územně specifickému přístupu (tzv. „place-based approach“) významně přispět a přicházejí v pravý čas.

Odbor regionální politiky MMR se k principům Územní agendy 2030 a k prosazování územního pohledu v sektorových politikách aktivně hlásí. Během svého předsednictví v Radě EU v roce 2022 plánujeme společně se zapojenými partnery jednoduchou formou shrnout hlavní závěry a doporučení vyplývající z pilotní akce a motivovat další členské státy k většímu uplatnění územního přístupu.

Územní agenda 2030