O projektu

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo problematiku hodnocení územních dopadů (Territorial Impact Assessment – TIA) v rámci projektu ZEN-Regio (Zefektivnění nástrojů regionální politiky v současném i budoucím programovém období, reg.číslo projektu CZ.08.1.125/0.0/0.0/15_001/0000140), který je spolufinancován z Operačního programu Technická pomoc 2014–2020. 

Ministerstvo pro místní rozvoj prosazuje téma hodnocení územních dopadů v souladu s implementací Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (typové opatření č. 54: Využívat nástroj Territorial Impact Assessment na úrovni politik i projektů), kterou Ministerstvo pro místní rozvoj pro období let 2021–2027 vypracovalo.

Cílem celého projektu TIA – Hodnocení územních dopadů je především představit Metodiku hodnocení územních dopadů intervencí / projektů, ukázat, jak metodiku využívat a především motivovat obce, kraje a případně další aktéry v území, aby se tématem hodnocení územních dopadů, zejména jimi plánovaných projektových záměrů, v budoucnu zabývali a toto hodnocení používali. 

Současně byla v rámci projektu vytvořena propagační brožura, která by měla celé téma názorně shrnout. Bylo zpracováno několik případových studií, které umožní vytvořit si konkrétnější představu o samotném procesu hodnocení a konečně také tato webová stránka, kde je možné nalézt veškeré potřebné a zajímavé informace k tématu. 

Smyslem celého projektu je tedy nabídnout obcím, krajům a dalším aktérům nástroj, jak se při omezeném rozpočtu rozhodnout mezi několika projektovými záměry pro ten, který bude mít pro život obyvatel v obci nebo regionu nejvyšší přidanou hodnotu. Neboli poskytnout odpovědi na otázky „Kdyby se projekt realizoval, co se v území změní a jak se to změní?“.

o projektu