1. kolo hodnocení

První kolo hodnocení určuje, zda bude mít projekt na území významnější dopady, na které by bylo vhodné se zaměřit ve větším detailu (ve druhém kole), anebo se v projektu očekávají dopady pouze zanedbatelné. V takovém případě nemá význam je hlouběji posuzovat a hodnocení může být po prvním kole ukončeno.

Významnost projektových dopadů se stanovuje bodovým hodnocením v několika základních socioekonomických oblastech (dopady na zaměstnanost, životní prostředí, dopravu, trh a konkurenceschopnost, kvalitu života, nabídku veřejných služeb a ekonomický rozvoj území). V hodnocení jednotlivých oblastí jsou zohledněny také dva zásadní faktory, a to rozsah území a velikost dotčené cílové skupiny.


* Poznámka k oblastem 5 a 6 :
V rámci hodnocení konkrétního projektu v 1. kole bude posouzení významnosti projektu prováděno vždy pro oblasti 1 – 4, přičemž v případě oblastí 5 a 6 hodnotitel zvolí jednu relevantní oblast.
Oblast 5 je hodnocena pouze u veřejných projektů/projektů zaměřených na veřejnou infrastrukturu a služby, občanskou vybavenost.
Oblast 6 je hodnocena pouze u soukromých/firemních investic, popřípadě výzkumu a vývoje – např. výzkumných center, i veřejných; jakmile je intervence zaměřena na veřejnou službu – a získá body v rámci oblasti 5, nesmí být hodnocena zde. Výsledné bodování tedy bude u každého projektu provedeno za 5 oblastí, přičemž jedna oblast (buďto oblast 5, nebo 6) bude s ohledem na charakter projektu irelevantní a nebude tudíž obodována.


 

1. Zaměstnanost

2. Životní prostředí

3. Doprava

4. Trh/konkurence

Ovlivní realizace projektu nabídku určitého typu zboží/služeb či poptávku po nich v území, kde již produkty pro stejnou cílovou skupinu určité zařízení nabízí? Pokud ano, na jak velkém území?

5. Kvalita života/zlepšení nabídky veřejných služeb (otázka pouze pro veřejné projekty/projekty zaměřené na veřejnou infrastrukturu a služby)

Jak velkému počtu obyvatel bude přibližně služba sloužit, případně jak velkému počtu dotčená služba již slouží?

6. Charakter a "kvalita/progresivita" investice