Typologie území

Typologie území umožňuje vhodně postihnout typ území, kde daná intervence působí a tím lépe určit jaké dopady může intervence mít, resp. jaké procesy a aktéry může ovlivnit.

  • Napříč regionem – heterogenní území, jehož společným znakem je spolupůsobení intervence a jejích dopadů na typově různé území (venkovská/periferní území, ale i na jádrové oblasti v regionu).
  • Periferie – vyznačuje se především vyšším podílem zaměstnaných v primárním sektoru, nižší hustotou zalidnění, vyšším přirozeným úbytkem obyvatel, vyšší mírou nezaměstnanosti, horší vzdělanostní strukturou, menším podílem zaměstnaných v terciéru a špatnou dopravní dostupností center osídlení a jádrových oblastí. 
  • Venkov – pro účely této metodiky reprezentuje území mimo jádrové oblasti popsané níže a zároveň se tento typ území vyznačuje tím, že nesplňuje jednu nebo více charakteristik periferie.
  • Mikroregionální centrum a jeho zázemí – nejmenší přirozenou jádrovou jednotku, která koncentruje služby denní potřeby (ZŠ/SŠ, běžné nákupy) a se svým zázemím vytváří přirozené územní jednotky uzavřené denními pohyby za zaměstnáním. V těchto centrech již řada ekonomických subjektů, ale jejich hustota dosahuje nízké úrovně. Intervence v těchto oblastech tak mohou mít relativně významné dopady do území. Mezi tato území patří zpravidla obce s rozšířenou působností.
  • Regionální centrum a jeho zázemí – krajská města a jejich blízké okolí, která již kromě služeb denní potřeby nabízejí také služby vyššího řádu, často spojené s výkonem státní správy, nabídky vyššího vzdělávání či kulturních akcí regionální úrovně. Hustota ekonomických subjektů dosahuje v těchto centrem vysoké úrovně a dopady projektů do území tak musí mít komplexnější charakter, aby mohly vztahy mezi ekonomickými subjekty ovlivnit.
  • Nadregionální centrum a jeho zázemí – v kontextu Česka představuje pouze Hlavní město Praha. V něm se nachází zdaleka nejvyšší hustota ekonomických subjektů. Dopady projektů do území tak musí představovat zásadní intervence, které změní vztahy v území a ovlivní jejich fungování výraznějším způsobem.